Политика за поверителност

Последна актуализация - 29.11.2022 г.

Обща информация
Считано от 25 май 2018 г. се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation –GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Община Бургас в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

 

Раздел 2: Информация за администратора/обработващите на личните данни
Този уеб сайт и услугите, които предлага се управляват от:
1. Администратор на лични данни:
Наименование: Община Бургас
Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26
Данни за кореспонденция: 8000 Бургас, ул. „Александровска“ № 26,
e-mail: obshtina@burgas.bg
Телефон: 056 840 915
Website: www.burgas.bg
Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни
Име: Цветелина Николова
Данни за кореспонденция:
8000 Бургас, ул. „Александровска“ № 26
Телефон: 056 907 234
Website: www.burgas.bg
е-mail: ts.nikolova@burgas.bg

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни
Административните услуги, които предлагаме, изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими, за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския съюз. Община Бургас събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

 

Правно основание за обработването
Oбщина Бургас събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Срокове за съхранение на личните данни
Многообразието от услуги, които община Бургас предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите е приложим „Списък на видовете документи със срокове на съхранение на община Бургас“. Община Бургас съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.

 

Получатели или категории получатели на лични данни
Категориите получатели на лични данни, които община Бургас предоставя извън организацията:
• На публични органи (Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, органи на съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.);
• На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на община Бургас и по негово нареждане или възлагане).

 

Други
Община Бургас не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.

 

Права на субекта на данни
"Субектът на данни" по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 е физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано. Субектът на данни има право на:
• Информация относно конкретните параметри на обработваните от администратора негови лични данни (чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД);
• Достъп до информация - потвърждение дали администраторът обработва негови лични данни и достъп до самите данни в случай, че се обработват (чл. 15 от ОРЗД);
• Коригиране на свързани с него лични данни (чл. 16 от ОРЗД);
• Право "да бъдеш забравен" (чл. 17 от ОРЗД);
• Ограничаване на обработването на лични данни, когато точността на личните данни се оспорва или обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити (чл. 18 от ОРЗД);
• Право на преносимост - получаване на личните данни от администратора в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и прехвърляне на данните на друг администратор от субекта на данни или пряко от администратора (чл. 20 от ОРЗД);
• Възражение срещу обработване на личните данни (чл. 21 от ОРЗД);
• Субектът на данни има право да не бъде обект на автоматизирано вземане на решение, включително профилиране (чл. 22 от ОРЗД). Вие можете да упражнявате правата си по чл. 15 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 пред община Бургас чрез писмено заявление, подадено в деловодството на адрес: 8000 Бургас, ул. „Александровска“ № 26 лично или от изрично упълномощено лице с пълномощно, освен ако специален закон не предвижда друго. Заявление можете да подадете и по електронен път на официалния електронен адрес на Община Бургас obshtina@burgas.bg - като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.
При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага съответното пълномощно.
При подаване на заявление за упражняването на права по Регламент (ЕС) 2016/679 пред община Бургас ще Ви бъде поискано да се идентифицирате чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други средства за идентификация.
Личните данни, предоставени със заявленията се използват само за целите за упражняване на заявените права. община Бургас не предоставя тази информация на трети лица.

 

Подаване на жалба
Ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се за Вас, нарушава Вашите права, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Данни за кореспонденция: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2,
гр. София – 1592
Web site: www.cpdp.bg

Общинско предприятие „Обреден комплекс“
Адрес: Гр.Бургас, Ул."Иван Богоров" №20
уеб сайт: http://obredi-burgas.com/

 

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

„Управление на човешките ресурси“
За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на ОП “Обреден комплекс“. В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси. Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на Националната агенция по приходите, Национален осигурителен институт, ИА „Главна инспекция по труда“ и други публични органи, с оглед техните правомощия. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове. Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

 

„Управление на договорите“
В изпълнение на своите дейности ОП „Обреден комплекс“ обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които сключва. Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в закон. Не се предават лични данни в трети държави и международни организации.

 

„Граждански обреди“
ОП „Обреден комплекс“ извършва граждански обреди – сватба и свързаните с тях услуги от административноправен характер (актосъставяне за раждане и граждански брак). Обработваните лични данни се определят според изискванията на Закона за гражданската регистрация. Личните данни се предават на получатели извън община Бургас само в нормативно определени случаи. Съхранението на личните данни се осъществява в рамките на срокове, определени в съответствие с изискванията на Закона за гражданската регистрация.